SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR

24.04.2024 / Arşiv

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-13.BÖLGE ANTALYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Antalya-Manavgat Çardak Topsurlar Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/503042

1-İdarenin

a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-13.BÖLGE ANTALYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : DSİ 13.Bölge Müd.Sulama Şube Müd.Barış Mh. Halide Edip ADIVAR Cad. 24 07098 KEPEZ/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası : 2423311616 - 2423311614

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Antalya-Manavgat Çardak Topsurlar Göleti Sulaması

b) Niteliği, türü ve miktarı : 430 ha alanın borulu sistem ile sulanması sağlanacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Manavgat/ ANTALYA

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu (Bölge Binası) İhale Birimi Barış Mah.Halide Edip Adıvar Cad.No:24 07098 Kepez/ANTALYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A) ALT YAPI İŞLERİ IX Grup : Su Yapıları benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

 Belge Adı                            Açıklama

İnşaat Mühendisliği      İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması                       Asgari Oran      Azami Oran          Fiyat Dışı Unsur Puanı

Hidromekrik Ekipman ile Yazılımı Temini ve Montajı  0,2944%          0,5468%          2

225 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,8116%          1,5072%          1

225 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması        0,6537%          1,214% 1

250 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,8823%          3,4957%          1

280 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,7804%          1,4493%          1

315 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,9926%          1,8434%          1

315 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması        1,7102%          3,176% 1

355 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,5695%          1,0576%          1

355 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması        1,2942%          2,4036%          1

450 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,9363%          1,7388%          1

450 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,4229%          0,7854%          1

630 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 4,7963%          8,9075%          3

630 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,1649%          2,1634%          1

710 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 10,054%          18,6718%        5

710 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 2,0614%          3,8284%          2

Ayrımda Ø100 Sürgülü Tevkif Vanası Yapısının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi.        0,7012%          1,3022%          1

Ayrımda Ø100 Sürgülü Tevkif Vanası ve Ø50 Vantuz Yapısının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi.      1,1727%          2,1779%          1

Ayrımda Ø450 Kelebek Tevkif Vanası, Ø100 Bypass Hattı ve Ø100 Vantuzun Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi.     0,4393%          0,8158%          1

Hat Kapatma Vanası, Ø700 Kelebek Tevkif Vanası, Ø200 Bypass Hattı ve Ø150 Vantuzun Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi.  0,7166%    1,3308%  1

Basınçlı Boru Hatlarında Ø150 Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi. 0,4806%          0,8925%          1

Basınçlı Boru Hatlarında Ø100 Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi. 0,1998%          0,371% 1

Basınçlı Boru Hatlarında Ø80 Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi. 0,6306%          1,1712%          1

Basınçlı Boru Hatlarında Ø50 Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi. 2,315% 4,2992%          2

Cazibeli Ara Tahliye Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi.

7,8441%          14,5675%        4

Hat Sonu Cazibeli Tahliye Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi.

1,2031%          2,2343%          1

Yüksek Basınçlı Çift Çıkışlı Ön Ödemeli Kartlı Sayaçlı Hidrolik Hidrantının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi.   0,2936%          0,5453%          1

Yüksek Basınçlı Tek Çıkışlı Ön Ödemeli Kartlı Sayaçlı Hidrolik Hidrantının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi.   2,3592%          4,3814%          2

Hat Sonu Yüksek Basınçlı Tek Çıkışlı Ön Ödemeli Kartlı Sayaçlı Hidrolik Hidrantının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,9457%        1,7563%     1

Hat Sonu Yüksek Basınçlı Tek Çıkışlı Ön Ödemeli Kartlı Sayaçlı Hidrolik Hidrantının ve Ø50 Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi.1,702% 3,1609%         1

İşletme Bakım Yolu Yapılması 0,5618%          1,0433%          2

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Her Sınıfta Beton veya Betonarme Betonu

1,3558%          2,518%            1

S420a Betonarme Demirlerinin Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konulması 1,2567%   2,3339%       1

Boru Hattının Mevcut Asfalt Yolu Geçişi Sırasında Asfaltta Oluşan Tahribat Sonucu Asfalt Onarımı

1,9152%          3,5567%          4

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

16 07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'nce Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre Alt Yapı işleri grubundaki yapım işlerinde "N" katsayısı "1,00"olarak belirlenmiştir.

MANAVGAT TOPSURLAR SULAMA İLAN.docx