DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALE İLANI

16.05.2024 / Arşiv

Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait aşağıda niteliği yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı yasa, DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik ve 11.09.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümleri kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İsteklilerin Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan ihale katılabilmeleri için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümlere haiz olmaları ve geçici teminatın DSİ 13. Bölge Müdürlüğünün hesabına yatıracakları geçici teminat makbuzlarıyla birlikte, DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden verilecek olan Satış işlemleri ile ilgili şartname ve Teklif Mektubunu doldurarak 05.06.2024 tarihi mesai bitimine (17:30) kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüzel kişilerde ise kanuni ikametgâh sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, Tüzel Kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı vekâletname ve Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair bir belge ile ihaleye ortak girişim halinde başvurulacak ortakların ise noterce onaylı ortak girişim belgesini ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesiyle başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekâletnameyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


İhale İlanı 1.pdf


İhale İlan 2.pdf