DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALE İLANI

16.05.2024 / Arşiv

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmazda bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait hisse, 2886 sayılı Yasa, DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik ve 11.09.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, hükümleri kapsamında, Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

İsteklilerin Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan ihale katılabilmeleri için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümlere haiz olmaları ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından verilen Satış işlemleri ile ilgili şartname ve Teklif Mektubunu doldurarak 12.06.2024 tarihi mesai bitimine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şartname ve Teklif Mektubunu alabilmek için geçici teminatın yatırılması şarttır.

Tüzel kişilerde ise kanuni ikametgâh sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, Tüzel Kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı vekâletname ve Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair bir belge ile ihaleye ortak girişim halinde başvurulacak ortakların ise noterce onaylı ortak girişim belgesini ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesiyle başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekâletnameyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

KDV ve İhale Karar Damga Vergisi, Tapu harçları dâhil her türlü vergi, resmi harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.


İHALE ILICA 2024.pdf